Page 5 - Tatry magazin
P. 5

VYSKÚŠALI SME ZA VÁS
       Divočina
       pod svetovými                                    Redakcia/Editors:
       unikátmi
             Tradičný chlad tohto mate-                       redakčný tím Progrup
       Veru, zvláštny rok to bol. Niektorých  riálu bolo treba čímsi pre- ZOO
             tepliť a vdýchnuť mu nový
       zastavil v rozlete a zmaril rozvojové  život. K architektonickej
       plány, nuž a iným zase ponúkol mož- exotike tak zrazu pribudla aj
             tá zvieracia a vznikol park,
       nosť chopiť sa šance a posunúť sa  v ktorom si môžu návštevníci
       ďalej. V kontaktnej ZOO len kúsok za  oči vyočiť. ZOOKONTAKT má
             od leta dvojičku, s rovnakým
       Liptovským Mikulášom si zvolili druhú  názvom, no množstvom
       možnosť. Keď už exotika, tak so všet- netradičných vychytávok.       Grafické spracovanie/Graphic designer:
       kým, čo k tomu patrí. Ako je už na Lip-
       tove dobrým zvykom, opäť netradične.
       Susedný areál zmenšenín najznámej-                         Hedviga Milčáková
       ších svetových stavieb oživili divoký- ZOO
       mi zvieratami, ktoré môžu zvedavci      Z „KOPČEKA“
       obdivovať počas celého roka.                          heda.milcakova@progrup.sk
         idieť na Liptove živého  BLiŽŠiE k ĽuĎom
         leva, tigra, leoparda,
         pohladiť si alpaku
         a dostať sa na dosah
         k medveďovi už nie-  komfort pre všetkých architektúry a zábavy pre deti
        koľko rokov nie je vďaka miestnej  Hneď za vchodom do areálu  bude fungovať,“ srší optimiz-
        ZOOKONTAKT nič výnimočné. Len- sa otvára pohľad nielen na  mom Adam Štiffel, marketin- 34
        že, poznáte to. Ľuďom sa stále máli  spomínané stavby a prí- gový manažér parku, ktorý sa  Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
        a potrebujú zmenu, hľadajú nové  strešky nových obyvateľov  nás ujal pri potulkách parkom.
        nápady a dokážu oceniť kreativitu.  parku, ale aj na tobogany  Na rozdiel od obľúbenej
        Niekedy len treba trošku zahriať  Aquaparku Tatralandia. Mimo- zoo na kopčeku, v bývalom
        mozgové závity, inokedy zasa  chodom, milovníci vodných  Tatrapolise nájdu zázemie
        pomôže náhoda. Práve ona otvorila  športov si mohli najnovšie  a komfort nielen návštevní- Obálka: Marek Hajkovský
        majiteľom zvieracieho parku brány  prírastky zo sveta zvieracej  ci, ale aj samotné zvieratá.
        do blízkeho areálu s množstvom  ríše pozrieť počas celého leta,  Medzi jednotlivými stanoviš-
        prekrásnych kovových zmenše- keďže obe atrakcie spája spo- ťami sú vybudované kvalitné
        ním známych svetových stavieb.  ločný plot. Počas prázdnin tak  chodníky, v strede areálu je
                    mali možnosť zabiť hneď dve  dominantný zelený trávnatý  firemné fotografie, autori príspevkov, archív,
                    muchy jednou ranou. „Hľa- koberec, človek si má zrazu
                    dali sme spôsob, ako prilákať  kde sadnúť, oddýchnuť si,
                    ľudí aj po zvyšné mesiace  niečo chutné zjesť a zároveň
                                                 fotobanka 123rf.com
                    a veríme, že spojenie prírody,  si aj odskočiť.
       TATRY mAGAZÍN    34  35      podporUJeme imidž TATiEr

                                                Príjem inzercie/Advertising:
       TOP UBYTOVANIE                                   tel.: +421 902 932 667
                     Legendárny
                       hoteL
                    na juhu Chopka                     tatrymagazin@progrup.sk
                      nasleduje

                       trendy                    Adresa vydavateľa/Publishing address:
                     Už vyše polstoročie víta hostí na úpätí
         s tepom        naopak. Srdiečko kráča i mladne s dobou  du na vek. U starších vyvo- P    ozná ho vari každý PROGRUP SK, s. r. o.
          Srdiečko
                     južnej strany Chopka. Stal sa ikonou,
                     miestom stretnutí i návratov. Napriek
                     pokročilému veku nestráca dych, práve
                      a ľahko prirastie k srdcu.
                              slovenský lyžiar, bez ohľa-
                            láva nostalgiu, ale aj hrejivý
           mladíka
                            pocit, že jeho typickú tvár
                            nájde tam, kde aj pred rokmi
                            či desaťročiami zastavil
                            lyže. Hotel Srdiečko spre-      Klincová 35, 821 08 Bratislava
                            vádzal históriu, veď vyrástol      progrup@progrup.sk
                            spolu s prvým unikátnym
                            prepojením juhu a severu
                            Chopku, ktoré ožilo koncom  54
                            päťdesiatych rokov minulého
                            storočia. A kým staručká Von        IČO: 51014751
                            Rollka zostala už len v spo-
                            mienkach, na fotografiách
                            a v múzeu priamo na kopci,
                            Srdiečko mladne aj s novou
                            dobou pribúdajúcich moder-
                            ných lanoviek.
                                                 Periodicita: 2 x ročne
                            Od tejto zimy si Srdiečko
                            môžu nielen lyžiari
                            vychutnávať aj z novej
                            slnečnej terasy.           Dátum vydania: december 2020
       tAtry MaGaZÍn              podporujeMe imidž TaTier
                 54  55
                                                   Ocenenia:
                                                Špeciálna cena poroty 2015
       ZDRAVIE A PREVENCIA
                    tunajšia termálna voda má
                    priaznivé účinky na ľudský            Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                    organizmus a pohybové
                    ústrojenstvo... a v Poprade ju už používa‑
                       jú. „Hoci spojenie injekcia
                       a oko znie na prvé počutie              Grand Prix 2016
                       desivo, už krátko po začiat‑
                       ku pôsobenia pod Tatrami
                       mala nová metóda aj desať
                       klientov denne,“ rozptyľuje
                       moje počiatočné rozpaky.             Podnikové médium roka
                    budove kryocentra. Pred  diagnostika odporučí smer
                    ňou pohodlne zaparkujem,  Od jesene fungujú aj ďalšie  2015, 2016, 2017, 2018
          k imunite      Kozmeticko ‑dermatologické  dispozícií umožňuje naprí‑
                    prejdem cez samostatnú
                       nové služby - rehabilitácia
                    recepciu a výťahom sa vyve‑
                       a diagnostika. Určená je
        Špičkovo        ziem do niektorej z nových  nielen pre aktívnych športov‑
                       cov alebo ľudí so zdravotným
                    moderných ambulancií.
                       problémom. Na základe
                       preskúmania fyzických
                    Najnovšie svetové trendy
                       klad ušiť na mieru vhodné
                    centrum, ktoré vlani otvorili
                       športové odvetvie pre ďalší
                    prvé, už naplno prinavracia
                    zdravie a krásu pleti a pokož‑
                       nými prístrojmi však dokážu
                    ke spokojných zákazníkov.
                       „zmerať“ každého, bez ohľa‑
                    Novinkou tejto zimy je očná
                    klinika. „Máme mladého  rozvoj dieťaťa. Certifikova‑
                       du na vek. Odborník, športový
                    perspektívneho lekára,  lekár, podľa výsledkov testov
                    ktorý niekoľko rokov pôsobil  odporučí klientovi vhodnú
                    v Nemecku, kde si osvojil  činnosť alebo rehabilitáciu na  Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
                    najnovšie metódy diagnos‑ zlepšenie jeho zdravotného
       prameň zdravia      tiky i zákrokov oka, získal na  a fyzického stavu. „Testovanie
                       poslúži aj ako prevencia -
                    ne atestácie a priniesol ich
                    k nám. Sme tak opäť priekop‑
                       jednoducho odmeria, ako na
       v popradskom aquaCity silnie níci a naši klienti tieto metódy  tom sme. To všetko s použi‑ povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
                       tím najnovšej diagnostickej
                    s nadšením objavujú a je
                    ich stále viac,“ hovorí riaditeľ  techniky. Už onedlho chys‑
          Zdravie je pojem, ktorý v ostatných mesiacoch  Do Popradu chodievam  AquaCity Richard Pichonský.  táme aj otvorenie ortope‑ zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
                    Ide nielen o najmodernejšie
                       dickej časti, ktorá je žiadaná
               pravidelne, takže viem, že
          rezonuje častejšie, ako kedykoľvek doposiaľ.  tamojšie AquaCity už dávno  vyšetrenie, ale o techniku  nielen športovcami a dotvorí  72
          Dôvod je známy a verme, že armády vedcov  nie je len vodný park s ba‑ založenú na špeciálnych  komplexný rámec našich
          v boji s ním už onedlho oslávia úspech. Dbať  zénmi a atrakciami. Postupne  injekciách, ktoré predstavujú  zdravotníckych služieb,“
                    najprogresívnejšiu metó‑
               sa stalo doslova hviezdou
                       avizuje Richard Pichonský.
          o zdravý životný štýl a upevňovanie imunity  zdravého životného štýlu.  du vo svete na zvyšovanie  nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
          je však výzva, ktorá pretrvá. Tatry sú na jej na- Popri vlastných blahodar‑ kvality zraku. Malý invazívny
                    zákrok nielen zlepší videnie,
               ných procedúrach pôsobí
          sledovanie špička a mesto pod nimi ju dokáže  v jeho priestoroch pod  ale aj staršiemu oku predlžu‑
          ešte vybrúsiť. hlavičkou Interklinik Poprad  je životnosť bez komplikácií.
               centrum vybavené najmo‑ Do strednej Európy táto
               dernejšou technikou, ktoré  metóda ešte len prichádza,
               využíva najnovšie terapeu‑ zažínajú s ňou koketovať
               tické poznatky. Sídli v bývalej  najlepšie kliniky v Prahe   Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
       TATRY maGaZÍn    72  73      podporuJeme imidž TaTier
                                                  MKSR EV 4632/12
                                                          visitliptov.sk
                                             regiontatry.sk      horehronie.sk
                               Foto: Marek Hajkovský Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10