Page 8 - Tatry magazin
P. 8

v JasneJ ako symbol krásy a ženskosti
      Pretekárky Svetového Pohára 2021                     6. 3. – 7. 3.

                            Foto: Marek Hajkovský Foto: Marek Hajkovský

                 Organizátori Svetového pohára 2021 predsta- lásky, rešpektu a farebnosti, ktorý je stvárnený
                 vili celkový vizuál podujatia. Svetový pohár  aj v logu i vo vizuále Svetového pohára. Nos-
                 bude symbolizovať a vyzdvihovať prirodzenú  ným prvkom samotného loga pretekov je sln-
                 krásu a ženskosť v protiklade so silou a bojov- ko, ktoré prostredníctvom lúčov vytvára dojem
                 nosťou, ktorá je charakteristická pre tak tvrdý  slnečného kvetu. „Som hrdá na kraj odkiaľ po-
                 šport akým je zjazdové lyžovanie. Neoddeli- chádzam a aj parta, s ktorou som sa fotila mi
                 teľnou súčasťou komunikácie Svetového po- pripomenula zvyky a tradície môjho milované-
                 hára je práve naša najväčšia lyžiarska hviezda  ho rodného kraja, v ktorom môžem v marci 2021
                 Petra Vlhová. „Petru chceme predstaviť ako  absolvovať Svetový pohár,“ povedala slovenská
                 silnú a dravú športovkyňu, ktorá je tiež mladá  lyžiarka. „Repasovaná parta, s ktorou sa Petra
                 dáma, ženská a citlivá zároveň. Na rozdiel od  Vlhová fotila, pochádza z Liptovskej Tepličky
                 roku 2016, kedy sa lyžiarky fotili v nádherných  a na fotenie ju zapožičala agentúra Party v 21.
                 dizajnových šatách, sme sa tentokrát rozhodli  storočí. Originál má už sto rokov a jej hodnotu
                 ženskosť podčiarknuť kvetmi,“ povedala ma- vyčísľujú na sumu 100 tisíc eur. Parta vyzdvihu-
                 nažérka pre PR a média Michaela Grendelová.  je prirodzenú krásu ženy, čo má symbolizovať
                 Petra Vlhová absolvovala fotenie špeciálne pre  aj tento Svetový pohár,“ vysvetľuje marketingo-
                 Svetový pohár, počas ktorého sa predstavila aj  vá manažérka Svetového pohára v Jasnej Jana
                 v jedinečnej parte, ktorá bola v minulosti súčas- Tužinská. Víťazky podujatia si okrem klasických
                 ťou ľudového krojového odevu. Parta je bohato  ocenení odnesú aj kus slovenskej tradície spo-
                                     Flower Queen of Jasná.
                 zdobená kvetinová čelenka, ktorú v minulosti  lu s titulom
                 smeli nosiť len dospelé slobodné dievčatá po-
                 čas významných príležitostí. Kvet je symbolom
                   | worldcupjasna.sk  | skiworldcupjasna | skiworldcupjasna


      TATRY MAGAZÍN
                                                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13