Page 11 - Tatry magazin
P. 11

SVETOVÝ POHÁR


                                              S     divákmi či
                                                    bez nich
                                                    Pripraviť sa na
                                                    takéto podujatie
                                                znamená rátať so všetkými
                                                alternatívami, ktoré môžu na-
                                                stať. A tých veru nie je málo.
                                                Pripomíname, že tento člá-
                                                nok vznikal koncom októbra,
                                                iba niekoľko dní po spustení
                                                čiastočného lockdownu,
                                                keď mali všetci činovníci,
                                                nielen tí športoví, viac otázok
                                                ako odpovedí. K najväčším
                                                neznámym dlhodobo patrí
                                                počet divákov. „S podobným
                                                scenárom, ako pred piatimi
                                                rokmi, nemôžeme rátať. Je
                                                však rozdiel, či máte na tribú-
                                                ne päťtisíc ľudí, či ich je len
                                                tisíc, alebo tam nie sú vôbec
                                                žiadni,“ zamýšľa sa predseda
                                                organizačného výboru Matej
                                                Hulej. Svetový pohár bez di-
                                                vákov by však bola rana, kto-
                                                rá sa pomaly hojí. Pretekať sa
                                                síce dá aj bez nich, no už aj
                                                samotné lyžiarky veľmi dobre
                                                vedia, kde majú najlepšiu
                                                atmosféru pod kopcom a naj-
                                                žičlivejšie publikum. „Pri plnej
                                                obsadenosti tribún by sme
                                                vedeli prichýliť až takmer
                                                17 tisíc návštevníkov stredis-
                                                ka. Nateraz to síce vyzerá ako
                                                nepodarené sci-fi, ale ktovie,
                                                možno v marci motyka
                                                vystrelí a budeme musieť
                                                rozširovať kapacitu,“ nestráca
                                                optimizmus Matej Hulej.
                                    Foto: Marek Hajkovský


       11                                   podporUJEME imidž TaTier
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16