Page 12 - Tatry magazin
P. 12

Bezpečnosť na        nútenú dvojtýždňovú pauzu  ktoré sa odejú do farieb krajín
                   prvom mieste        a tým aj stratu bodov do  pôvodu najlepších sveto-
                   Bez ohľadu na počet divákov  celkového hodnotenia. Na  vých lyžiarok. Zároveň budú
                   bude hlavnou prioritou   rozdiel od minulosti budú  v predajniach k dispozícii
                   organizátorov predovšetkým  mať všetci aktéri podujatia  atraktívne suveníry s logom
                   bezpečnosť. Splniť všetky  vyhradené vlastné korido- podujatia. K tradičným
                   nariadenia, ktoré stanovuje  ry - počnúc súťažiacimi, cez  čiapkam, čelenkám a tričkám
                   nielen vláda, ale aj samotná  organizátorov, až po médiá.  však pribudnú aj rúška. „Túto
                   federácia FIS, dá totiž zabrať  Prísne opatrenia sa dotknú  ponuku sme pripravili v spo-
                   a zamestná nielen stovky  aj ubytovania pre pretekárky,  lupráci s lokálnymi výrobca-
                   ľudí, ale aj špeciálneho covid  ich hotel sa pre nepovola- mi, ktorým chceme takýmto
                   manažéra. Je to osoba, ktorá  ných hermeticky uzavrie. spôsobom pomôcť prežiť
       stredisko ponúka    bude nepretržite sledovať               zložité časy. Hlavnou témou
       viac ako 50 km per-   všetky obmedzenia a strážiť  kvety a krása      celého podujatia sú však kve-
       fektne upravených    ich dodržiavanie v rámci jed- V Jasnej sa na Svetový  ty a ženská krása a preto aj
       zjazdoviek rôznych   notlivých komisií tak, aby sme  pohár pripravujú už niekoľko  naše stredisko bude niekoľko
       obťažností. pod     žiadne z nich nezanedbali. Či  mesiacov a skalní návštevníci  mesiacov vyzdobené v tomto
       oboma stranami     už je to ubytovanie, stravo- strediska si všimnú zmeny  duchu,“ prezrádza. Práve „be-
       Chopka je k dispozícii  vanie, ale aj samotný pohyb  hneď od začiatku lyžiarskej  auty program“, v rámci ktoré-
       23 lanoviek a vlekov,  v rámci strediska. Predsta- sezóny. „Už neraz sme ukáza- ho sa s lyžiarkami naposledy
       s kapacitou 28,5 tisíca  vuje zrejme nevyhnutnú  li, že s organizáciou podujatí  pohrali vizážisti a ich krásu
       lyžiarov za hodinu.   pozíciu na všetkých väčších  sa vieme pohrať a inak to nie  zvečnili na profesionálnych
                   športových podujatiach   je ani tento raz. Opäť máme  fotografiách, patril k ešte
                   nielen blízkej budúcnosti. v talóne viacero prekvapení,  dlho ospevovaným zážitkom
                   Vzájomné stretnutia a do-  ktoré potešia nielen samotné  na celom okruhu pretekov.
                   tyky tak nahradí odstup   pretekárky, ale aj bežných  Je teda na čo nadviazať.
                   a snaha každému sa vy-   klientov,“ poodhalil Matej
                   hnúť. Veď možná nákaza by  Hulej pokrievku na hrnci,  Rozptýlenie na diaľku
                   pre súťažiace znamenala   v ktorom sa rodia všetky ná- Keďže množstvo ľudí, s ktorý-
                                 pady. Medzi ne patrí tematic- mi sa lyžiarske hviezdy budú
                                 ká výzdoba v reštauráciách,  môcť v Jasnej stretnúť, je
                                               značne limitované, organi-
                                               zátori sa museli s prekva-
                                               peniami mierniť. Lenže, už

   Foto: Marek Hajkovský      TATRY MAGAZÍN
                                                          12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17