Page 13 - Tatry magazin
P. 13

samotná prezentácia stre- potrebuje vyššiu hrúbku
                                   diska s našou zlatou Petrou  snehu, ako svah pre bež-
                                   Vlhovou stála za to. „Stavili  ných lyžiarov. Sneh začneme
                                   sme na tradície a spomína- napúšťať vodou „balkovať“,
                                   nú krásu, ktorá vďaka Peti  aby sme dosiahli správnu
                                   obletela svet. Sama ani len  tvrdosť podkladu. Jedným
                                   netušila, že spoločenská  z prekvapení pre pretekárky
                                   hodnota pôvodnej kvetinovej  bude vlnitosť trate, na ktorú
                                   party z nášho regiónu, ktorú  u nás neboli zvyknuté. No
                                   mala pri fotení na hlave,  a na záver začneme stavať
                                   sa hýbe okolo stotisíc eur.  stany a tribúnu v cieli trate na
                                   Ak to podmienky dovolia,  obe disciplíny – slalom a ob-
                                   podobným štýlom by sme   rovský slalom,“ odhaľuje po-
                                   sa chceli uberať aj s ďalšími  stupnosť krokov Matej Hulej.
                                   dievčatami svetovej lyžiar-
                                   skej špičky,“ neskrýva mierny  s fanúšikmi na lyžiach
                                   optimizmus šéf organizáto- Jeho prevádzkovatelia veria,
                                Foto: Marek Hajkovský a kroje by mali byť sprievod- s väčšími či menšími obme-
                                                že miestne svahy napokon
                                   rov. Slovenský folklór, party
                                   ným znakom celej akcie. Je
                                                dzeniami budú môcť brázdiť
                                                aj bežní milovníci bieleho
                                   však pravdepodobné, že
                                   pretekárky sa v nich tento
                                   raz objavia iba na diaľku a to  športu. Ak sa aj nedostanú na
                                                tribúnu, o umenie najlepších
                                   prostredníctvom vlastných  svetových pretekárok medzi
                                   objektívov. Ešteže pretekať  bránkami by nemali prísť.
                                   na zjazdovkách zatiaľ nie je  „Chceme pre nich pripra-
                                   možné len na sociálnych  viť na rôznych miestach
                                   sieťach a v online prostredí. informačné obrazovky, aby
                                                vedeli, čo sa deje za kopcom
                                   Prekvapenie aj na trati  a zároveň sa nekopili v jed-
                                   Preteky Svetového pohára sú  nom mieste. Najviac sa ich
                                   v Jasnej síce naplánované až  objaví na údolných a výstup-
                                   na marec, no stredisko týmto  ných staniciach lanoviek, kde
                                   sviatkom žije už od začiat- majú lyžiari možnosť chvíľu
                                   ku lyžiarskej sezóny. Ako  postáť a pozrieť si jazdu
                                   prvé sa objavili na svahoch  svojej favoritky,“ pripája na
                                   búdky, ktoré slúžia lyžiarkam  záver potešiteľnú informáciu
                                   ako zázemie počas prete-  predseda organizačného
                                   kov. Zmizla aj kopa snehu  výboru pretekov Matej Hulej.
                                                Treba len veriť, že diváci sa
                                   z dojazdovej časti nad Bielou
                                Foto: Marek Hajkovský púťou, ktorú si organizátori  na tribúnu napokon predsa
                                                len dostanú a spolu s mi-
                                   odložili na vyrovnanie sklonu
                                                liónmi televíznych fanúšikov
                                   zjazdovky ešte z konca vla-
                                   ňajšej sezóny. Stredisko zá-
                                                po celom svete pomôžu
                                   roveň zdobia vlajky s logom
                                   pretekov a termínom 6. - 7.  výnimočnej Liptáčke dosiah-
                                                nuť na vrchol aj na domácej
                                   marec 2021. Do tuhého však  scéne. Veď každý športovec
                 V marci 2016 v Jasnej spôsobili  začne ísť približne tri týžd- určite vie, že víťazstvá chutia
                 eufóriu najmä dve slovenky –    ne pred týmto športovým  najlepšie práve doma.
                 Veronika Velez-Zuzulová      sviatkom. „Najskôr začneme
                 a petra Vlhová...         pripravovať zjazdovku, ktorá       13                                   podporUJEME imidž TaTier
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18